PRIVACY STATEMENT

ART. 1 Aanbieding/overeenkomsten
1.1 Alle aanbiedingen van Stralex zijn vrijblijvend en Stralex behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en algemene voorwaarden te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Stralex.
1.3 Naast deze algemene voorwaarden kan Stralex aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
1.4 Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Stralex heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling of schriftelijk op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
1.5 Contact aanbieder:
Stralex
Markt 5, 5951AS Belfeld Nederland
Telefoon: +31 [0]6 46512549 | e-mail: info@laathetstralen.nl
KvK: 68928610 | Btw: NL001273658B29

ART. 2 Offertes/ Bestellingen
2.1 De prijscouranten, web site uitingen en prijsvermeldingen op Stralex webshop zijn geen offerte.
2.2 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.3 Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer met Stralex, is Stralex niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stralex.

ART. 3 Bezorgkosten/betaling
3.1 De producten van Stralex worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Stralex. De diensten van Stralex worden verricht tegen de prijs die Stralex na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.
3.2 Voor bestellingen kunnen verzendkosten in rekening gebracht worden welke verschilt per land.
Overige actuele details over bezorgkosten staan vermeld onder hoofdstuk verzendinformatie.
3.3 Betalen is mogelijk door middel van een overboeking, IDEAL en vooruitbetaling op de factuur. Na de ontvangst van betaling van het volledige aankoopbedrag met opslagen zoals transportkosten, wordt uw bestelling verstuurd. Eventuele afwijkende afspraken enkel in nader overleg en na bevestiging van Stralex.
3.5 Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
3.6 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
3.7 Indien de afnemer de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Stralex verschuldigd van 0,1% over het openstaande bedrag per dag, met een maximum van de wettelijk vastgestelde bedragen.
3.8 Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, per bank te geschieden voorafgaand aan de feitelijke aflevering van de producten. Voor het geval Stralex een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.9 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3.10 Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Stralex tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Stralex te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten.
3.11 Stralex is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Stralex te verrichten prestaties, een en ander op een door Stralex aan te geven wijze.
3.12 Vervangende producten worden onder het aanrekenen van vervangingskosten en slechts na voorafgaand akkoord en uitsluitend met het oog op betaling aanvaard. Stralex garandeert niet het tijdig aanbieden van de vervangende producten.

ART. 4 Leveringstermijn
4.1 Alle artikelen uit de webshop zijn doorgaans uit voorraad leverbaar binnen 1-20 werkdagen. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet voorradig is of uit voorraad genomen is. In een dergelijk geval krijgt u daarvan bericht per email of telefoon en houdt Stralex uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht. Vooralsnog streeft Stralex er naar om binnen 1-7 werkdagen (na ontvangst van uw betaling) uw bestelling te leveren. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Indien koper met enige betaling in gebreke is, is Stralex gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.2 De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of tekeningen in het bezit zijn van Stralex.
4.3 Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
4.4 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Stralex na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, Stralex een termijn van minimaal veertien (14) dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
4.5 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Stralex. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Stralex of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
ART. 5 Overmacht
In geval Stralex door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Stralex niet aansprakelijk voor enige schade. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stralex kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
ART. 6 Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Stralex verschuldigd is, volledig heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.
ART. 7 Reclames en aansprakelijkheid
7.1 De koper is gehouden de producten direct na aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden.
7.2 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Stralex kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Stralex geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
7.3 Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Stralex geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
7.4 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
7.5 Indien een reclame door Stralex gegrond wordt bevonden, heeft Stralex het recht te harer keuze:
A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
B: het geleverde te vervangen door een product met soortgelijke specificaties;
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
7.6 De afnemer dient in een voorkomend geval Stralex onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

ART. 8 Herroepingsrecht
Tijdens de reclameringstermijn (14 dagen) zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Stralex retourneren, conform de door Stralex verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Stralex dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangen van de retourzending of herroeping, terugbetalen. Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Stralex alleen worden uitgesloten indien Stralex dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
- die door Stralex tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (specifieke producten op maat geproduceerd) en daarmee niet wederverkoopbaar zijn;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen (levensmiddelen);
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Stralex geen invloed heeft;.

ART. 9 Garantie/ aansprakelijkheidbeperking
9.1 Stralex staat in voor de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten (e.e.a overeenkomstig de geleverde specificaties).
9.2 Stralex, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
9.3 Onverminderd het vorenstaande is Stralex in ieder geval nimmer aansprakelijk:
- wegens niet, of niet tijdige levering;
- voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
- in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht)
- voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
- voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
- voor schade tengevolge van verlies van enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
- voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
9.4 Indien Stralex in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Stralex slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
9.5 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Stralex nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
9.6 De afnemer zal Stralex vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Stralex.
9.7 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stralex of haar leidinggevende ondergeschikten.

ART. 10 Niet toerekenbare tekortkomingen
10.1 Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Stralex niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Stralex niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Stralex als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
10.2 Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Stralex alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen, (extreme) koersval financiële markten en gebeurtenissen welke door Stralex redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
10.3 Stralex heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Stralex is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stralex gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Stralex behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
10.4 Stralex heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

ART. 11 Ontbinding
11.1 Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Stralex niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Stralex te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
11.2 In gevallen onder boven genoemd, heeft Stralex het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.3 Stralex is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
11.4 In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Stralex schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
11.5 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
11.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Stralex verrichte prestaties, en heeft Stralex onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

ART. 12 Website/ Webshop
12.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de web site of in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
12.2 Alle door of in opdracht van Stralex gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 12.1 blijven eigendom van Stralex en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

ART. 13 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De Rechtbank Roermond neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Stralex en afnemer, tenzij Stralex er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de Sector Kanton.
De betalings- en leveringsvoorwaarden kunt u ook opvragen bij:
Stralex
Markt 5, 5951AS Belfeld Nederland
Telefoon: +31 [0]6 46512549 | e-mail: info@laathetstralen.nl
KvK: 68928610 | Btw: NL001273658B29